Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Informácie o ochrane osobných údajov zariadení značky Orange (Orange Branded Device)

 

Posledná aktualizácia: 30. júla 2019.

 

Kto sme?

Orange Slovensko a.s. je telekomunikačná spoločnosť so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava (ďalej len „Orange“ alebo „my“ alebo „nás“). 

Cieľom tohto oznámenia o osobných údajoch (ďalej len „oznámenie“) je poskytnúť vám informácie o tom, ako Orange, ktorý vystupuje ako prevádzkovateľ pri spracúvaní vašich osobných údajov, pri používaní zariadenia značky Orange (Orange Branded Device) (ďalej len „OBD“).

 

Základné informácie

Máte v rukách výkonné a univerzálne zariadenie, ktoré vám poskytuje prístup k službám viacerých poskytovateľov, ktorí môžu spracúvať vaše osobné údaje. Upozorňujeme, že toto oznámenie vám poskytuje všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov pri používaní OBD s dôrazom na vašu spokojnosť.

Ak používate toto zariadenie značky Orange (Orange Branded Device) s oprávneným licencovaným mobilným programom Orange alebo predplatenou službou, prečítajte si toto upozornenie spolu s jeho konkrétnymi zmluvnými podmienkami, aby ste lepšie pochopili kontext distribúcie vášho zariadenia a ďalšie zákaznícke služby spoločnosti Orange (napríklad: fakturácia, starostlivosť o zákazníka, popredajný servis, podmienky pri poskytovaní roamingových služieb, pokrytie, pripojiteľnosť, využívanie dát a iné služby súvisiace s vašou zmluvou pri poskytovaní služieb spoločnosti Orange).

Toto oznámenie sa neuplatňuje:

Preto vás vyzývame, aby ste si pred inštaláciou alebo použitím akejkoľvek aplikácie alebo služby pozorne prečítali jej zmluvné podmienky a/alebo zásady ochrany osobných údajov týchto aplikácií a/alebo služieb, a predovšetkým aby ste si boli plne vedomí toho, ako iné strany môžu spracúvať vaše údaje na vašom zariadení.

 

Čo je to zariadenie značky Orange (Orange Branded Device, OBD)?

OBD je zariadenie označené značkou Orange (názov a logo), ktorá je vytlačená na fyzickom telefóne. To znamená, že samotné zariadenie vyrába výrobca telefónov (ZTE, Mobiwire, ...), ktorý so spoločnosťou Orange uzavrel dohodu o používaní značky Orange ako telekomunikačného operátora na poskytovanie určitého množstva telefónov tohto typu.

Používanie značky Orange na fyzickom telefóne neznamená, že spoločnosť Orange zbiera alebo spracúva údaje v mene výrobcu telefónu alebo v mene OS vášho zariadenia a naopak.

 

Ako funguje ekosystém vášho zariadenia?

Vaše OBD vám navrhuje Orange experience, ktorý vám ponúka súbor aplikácií vyvinutých spoločnosťou Orange, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od vášho OBD, vašej krajiny a toho, či používate OBD v spojení so SIM kartou Orange.

Aby vaše OBD dokázalo vykonávať svoje funkcie, jeho softvér funguje na niekoľkých technických vrstvách, ktoré navzájom na seba pôsobia. Upozorňujeme, že vaše OBD závisí najmä od:

Majte na pamäti, že v závislosti od funkcií, aplikácií a/alebo služieb, ktoré môžete používať, sťahovať alebo aktivovať, môžete povoliť alebo poskytnúť viac osobných údajov. Niektoré spracovateľské činnosti teda nemôžu byť iniciované, vykonávané ani kontrolované spoločnosťou Orange, ale tretími stranami.

 

Ako funguje Orange experience vo vašom OBD?

Orange experience sú súbory aplikácií vyvíjané a spravované nami, ktoré môžu zahŕňať najmä nasledujúce služby:

Môžete aktivovať a používať ktorúkoľvek z týchto služieb. Niektoré aplikácie alebo služby Orange vám môžu poskytnúť ďalšie informácie týkajúce sa použitia konkrétnej aplikácie, aby ste lepšie porozumeli spracúvaniu vašich osobných údajov v konkrétnom kontexte.

 

Prečo spoločnosť Orange spracúva vaše osobné údaje a na akom právnom základe?

Pri používaní vášho OBD spoločnosť Orange spracúva vaše osobné údaje, aby zabezpečila dobrý výkon vášho zariadenia, ako aj  kvalitné služby, najmä:

 

Prečo používame údaje?

Na akom právnom základe?

Na výkon vášho OBD a používanie aplikácií a služieb Orange.

Oprávnený záujem spoločnosti Orange pri poskytovaní vylepšených služieb a neprofilovaného obsahu.

Agregovaná štatistika a analytika.

Oprávnený záujem spoločnosti Orange - vykonávanie globálneho prieskumu trhu a vykonávanie prieskumu a štatistickej analýzy vrátane sledovania spôsobu, akým zákazníci používajú naše siete, produkty a služby.

Štatistika a analytika nie sú individualizované ani personalizované.

Aby sme prostredníctvom formulára spokojnosti zohľadnili vašu spätnú väzbu, spokojnosť a názor na naše služby.

Oprávnený záujem spoločnosti Orange -poskytovanie vylepšených služieb a výkonnosti vďaka vašej spätnej väzbe.

Ak používate zariadenie v kombinácii so SIM kartou Orange a telefónnym paušálom, využívate služby, na ktoré sa vzťahuje váš telefónny paušál so zariadením (napríklad fakturácia, starostlivosť o zákazníka, popredajné služby, podmienky poskytovania roamingových služieb, pokrytie, pripojiteľnosť, využívanie dát a akékoľvek iné služby súvisiace so zmluvou, ktorú ste s nami uzatvorili).

Právny základ je zmluva. Bude platiť náš zmluvný vzťah. Preto si pozrite zmluvné podmienky platné pre váš telefónny paušál.

Ak používate Orange App Center.

 

Na používanie našej platformy aplikácií sa vzťahujú podmienky používania platformy Orange App Center. Prečítajte si dané obchodné podmienky.

V prípade potreby na plnenie právnych požiadaviek.

Súlad so zákonmi a predpismi platnými pre spoločnosť Orange.

 

Aké údaje o vás zbierame a používame?

Vaše OBD spracúva údaje, ktoré vám umožňujú prístup k vášmu zariadeniu. Informácie, ktoré zbierame, možno rozdeliť do nasledujúcich všeobecných kategórií:

Buďte si vedomí, že niektoré aplikácie alebo služby môžu od vás vyžadovať viac údajov. Za osobné údaje, ktoré sa rozhodnete odoslať počas používania svojho zariadenia alebo aplikácií, zodpovedáte vy. Odporúčame vám, aby ste si prečítali obchodné podmienky a/alebo zásady ochrany osobných údajov týchto aplikácií a/alebo služieb, ktoré budete používať pred inštaláciou alebo použitím akejkoľvek aplikácie alebo služby.

 

Údaje detí

Nebudeme zbierať žiadne údaje od detí bez súhlasu rodičov alebo iného držiteľa rodičovských povinností voči dieťaťu.

Údaje o deťoch použijeme alebo zverejníme iba v súlade s platnými zákonmi a predpismi.

 

Kto má prístup k vašim osobným údajom?

V rámci obmedzení svojich príslušných funkcií môže spoločnosť Orange poskytnúť prístup k údajom na základe potreby, a to:

Berte prosím na vedomie, že poskytovateľom služieb a obchodným partnerom poskytujeme len tie informácie, ktoré sú nevyhnutné na vykonávanie ich služieb.

Informujeme vás, že v súlade s platnými zákonmi a inými právnymi predpismi môžu byť údaje poskytované príslušným orgánom na ich žiadosť - ako oprávneným tretím stranám.

 

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Spoločnosť Orange sa zaväzuje, že vaše osobné údaje uchová nie dlhšie, ako je potrebné ich spracúvanie na účely poskytovania služieb a v rámci všeobecných zmluvných podmienok. 

Informujeme vás, že spoločnosť Orange môže uchovávať niektoré osobné údaje pri uplatňovaní svojich právnych nárokov v súlade s platnou legislatívou o ochrane osobných údajov a inými právnymi predpismi.

 

Aké sú vaše práva a ako ich môžete uplatniť?

V súlade s platnými predpismi máte právo na prístup k svojim osobným údajom,  na opravu svojich osobných údajov, ako aj na vznesenie námietky proti spracúvaniu vašich údajov Máte tiež právo na prenosnosť a obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov rovnako máte právo na výmaz osobných údajov ako je stanovené v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Kedykoľvek môžete namietať proti informáciám týkajúcich sa priameho marketingu.

Ak je spracúvanie osobných údajov založené na vašom súhlase, informujeme vás, že svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa vášho OBD a uplatňovania svojich práv nám môžete poslať e-mail na dpo@orange.sk .

Informujeme vás, že máte právo podať podnet dozornému orgánu zodpovednému za plnenie povinností týkajúcich sa osobných údajov v Slovenskej republike na adresu: Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.  Bez váhania sa na nás obráťte pred podaním akejkoľvek žiadosti, radi vyriešime akýkoľvek problém alebo vašu žiadosť.

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov sa môžete obrátiť na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov spoločnosti Orange:

 

Prenosy mimo EÚ

Vaše osobné údaje môžeme preniesť tretím stranám v rámci skupiny Orange alebo tretím stranám (zmluvným partnerom) nachádzajúcim sa mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). K takémuto prenosu údajov môže dôjsť, ak dodávateľ alebo poskytovateľ služieb sídli mimo EHP.

Ak je prenos nevyhnutný, spoločnosť Orange a jej dodávatelia sa ubezpečia, že vaše osobné údaje sú riadne chránené, a prijmú všetky náležité záruky vrátane zmluvných doložiek zaručujúcich primeranú ochranu osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

 

Ako chránime vaše osobné údaje?

Spoločnosť Orange sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje bezpečným a dôverným spôsobom, a to aj vtedy, keď dodávatelia vykonávajú určité činnosti. V tejto súvislosti spoločnosť Orange garantuje primerané technické a organizačné opatrenia na zabránenie neoprávnenému prístupu, strate, zneužitiu, zmene a vymazaniu vašich osobných údajov.

Nižšie nájdete niekoľko príkladov opatrení, ktoré implementujeme:

Tieto opatrenia sú prispôsobené podľa kontextu spracúvania a najmodernejších bezpečnostných opatrení.

 

Spravujte svoje súkromie

Vo všeobecnosti vám odporúčame:

 

Zmeny tohto oznámenia

Radi by sme vás informovali, že spoločnosť Orange si vyhradzuje právo na zmeny v tomto informačnom oznámení.

 

Posledná aktualizácia: 16.09.2019